Bir Günah’ın Anatomisi: Osmanlı Padişahları ve Kardeş Katli

Çok sorulan bir soru:
“Padişahlar, taht uğruna kardeşlerini, hatta oğullarını katlederler miydi?”

Cevap: Evet, ama taht uğruna değil, belki baht uğruna; devletin bekası için…

Olayı, alelade bir “katl” şeklinde mütalâa etmek son derece yanlış olur. Meseleyi değerlendirirken mutlak surette dönemin şartlarını, yönetim anlayışlarını, işin önünü ve sonunu hesaba katmak, muhtemel neticelerini düşünmek, buna bağlı olarak da şu soruyu sormak lâzım gelir: “Acaba devletin bekası mı mühimdir, yoksa bir şehzadenin hayatı mı?”

Hem devlet beka bulsun, hem de şehzadeler hayatta kalsın; elbette güzel olanı, ideal olanı budur. Fakat ideali bulmak her zaman mümkün olamamıştır. Ve devletin birliğine, bütünlüğüne şehzadeler kurban verilmiştir.

Tarafsız tarihçiler, şehzade katlinin bir gaddarlıktan değil, devletin bütünlüğünü her şeyin üstünde tutma zaruretinden gelen cebrî bir fedakârlıktan kaynaklandığı yolunda hüküm vermişlerdir.

Gerçekten de padişahları evlât ve kardeş katline sevk eden sebep ne şahsî kin duygusudur, ne de menfaat hissi… Bu fiiller tamamıyla din ve devlet kaygısından doğan hazin, hazin olduğu kadar da feci tedbirlerdir.

Zira günün birinde tahta geçmek üzere yetiştirilen her şehzadenin gönlünde padişahlık aslanı yatmaktadır. Devleti en iyi kendisinin idare edebileceği düşüncesi âdeta fikr-i sabit halinde kafalara yerleşmiştir.

Şehzadelerin böyle yetiştirilmesi ise ayrı bir zaruretin icabıdır. Bu düşünce gücüne güç katmakta, mücadele azmini bilemekte, kendine güven duygusunu kuvvetlendirmektedir.

Açıkçası, tahta geçemeyen her şehzade isyan etmeye, kargaşa çıkarmaya namzettir.
Ortada çok olumsuz örnekler de mevcuttur. Meselâ Sultan I. Murad’ın oğlu Savcı Bey, babasına karşı isyan etmiş (1385), Anadolu’da Timur istilâsıyla başlayan Fetret Devrinde (1402-1413) Yıldırım Bayezid’in evlâtları arasında baş gösteren mücadelede binlerce mazlumun kanı akmış, bu yüzden Bizans’a nice tavizler verilmiş, daha önce alınmış bazı topraklar iade edilmiştir.

Musa Çelebi bir ara İstanbul’u sıkı şekilde muhasara etmişken, kardeşinin (Mehmed Çelebi) ordusuyla üzerine gelmesi yüzünden mecburen muhasarayı kaldırmış, daha sonra Bizans’a âlet olan Yıldırım oğullarından Mustafa Bey (nam-ı diğer Düzmece Mustafa) isyanlarıyla devlet yeni bir fetretle yüz yüze gelmiş; nihayet Fatih’in babası II. Murad zamanında padişahın kardeşi Şehzade Mustafa (Düzmece Mustafa’dan ayırt edilebilmesi için tarihlerimiz bu şehzadeyi “Küçük Mustafa” olarak yazar.) Bizans, Germiyan ve Karaman kışkırtmaları sonucu ayaklanmış, bunun üzerine Sultan II. Murad tıpkı Musa Çelebi gibi, İstanbul muhasarasını kaldırarak küçük kardeşinin üstüne yürümek durumunda kalmıştır (1423).

Bundan sonraki isyan örnekleri ise sayılamayacak kadar çoktur. Şüphesiz her birinde devlet büyük yaralar almış, bir şehzadenin yerine binlerce insan ölmüştür.

Öte yandan evlâtlar arasında bölüştürülmüş imparatorlukların akıbeti de malûmdur. Bir Cengiz Han, bir Timur imparatorluklarının, kardeşler arasında bölüştürülmesi sonucu bir insan ömrü kadar bile hayatta kalamadıklarını herkes bilir.

Ama Osmanlı Devleti altı yüz küsur sene ayakta kalmış, bu sürenin en az dört yüz senesinde dünyanın hemen hemen üçte birine hükmetmiştir.

Fransız düşünürü Fernand Grenard’ın da dediği gibi, “Osmanlı Devleti, gücünü devamlılığından alır.”

Yani uzun soluklu oluşunu, hiç bölünmeden yürümesine borçludur. Yek vücut, imanlı bir kitlenin önünde, bölünmüş Avrupa ve saltanat ortakları arasında taksim edilmiş bir Bizans, elbette dize gelmeye mahkûmdu. Ve öyle oldu.

Osmanlı hanedanı ve devlet adamları, devletin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğine gönülden bağlıydılar. Mülkü taksim teklifiyle kendisine elçi gönderen Cem Sultan’a, ağabeyi Sultan II. Bayezid’in verdiği cevap meşhurdur:

“Bu kişver-i Rûm bir ser-i pûşide-i arûs-i pûr namustur ki, iki dâmad hutbesine tâb götürmez” (Osmanlı Devleti öylesine namuslu bir gelindir ki, iki damat istemez).

Osmanlı hanedanı ve devlet adamları daima “birlik” şuuruna, “nizam-ı âlem” düşüncesine ve “Fitne katilden daha şiddetlidir” mealindeki İlâhî hükme inanıyorlardı.

Peygamber müjdesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed, bir saltanat endişesi ve rakibi bulunmadığı hâlde, meşhur “Kanunnâme”sine malûm hükmü kovmuştur:

“Her kim neye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı âlem içün katletmek münasibdür. Ekser ulema dahi tecviz etmişdür, bununla âmil olalar.”

Ne yazık ki şartlanmış kafalara ve okul kitaplarına, bu sebep ve gerekçelerin hiçbiri girmemiştir. Olay öyle bir şekilde takdim edilmiştir ki, bundan, padişahların sadece kendilerini düşünerek, ikballeri uğruna oğullarını, yahut kardeşlerini öldürttükleri sonucu çıkmaktadır.

Oysa Yıldırım Bayezid, kardeşi Yakup Bey’in “tahtını tabuta” çevirmeseydi, devlet param parça olmaz mıydı?

Fatih, kardeşini sağ bıraksaydı, kardeşi zaman içinde isyan çıkartmaz mıydı (çünkü hep böyle gelişti), bu isyan sebebiyle acaba İstanbul fethi aksamaz mıydı?

Sultan II. Bayezid, Cem Sultan’in teklifini kabul edip devleti kardeşiyle bölüşseydi Yavuz ortaya çıkabilir, “Halife” olabilir miydi?

Ve Yavuz, üzerlerine gelen kardeşleri Ahmed ve Korkud’u bağışlasaydı, toparlanır toparlanmaz birleşip yeniden saldırmazlar mıydı? Bu da Yavuz Padişah’m en büyük ideali olan “İttihad-ı İslâm”ı (Müslümanların birliği) gerçekleştirmesini engellemez miydi?
Tabii Hilafet de Osmanlılara geçmezdi.

Nihayet şunu sormak lâzım: Cengiz Han, Timur Leng ve Hülâgü Han gibi cihangirlerin kurdukları devletler, neden acaba bir Osmanlı Devleti olamamış, yüzyıllar boyu yaşayamamıştır? (Tarihçiler bunun sebebi olarak, imparatorlukların oğullar arasında bölüşülmesini gösteriyorlar.)

Bunların üzerinde kafa yormadan, şartlan hiç nazara almadan, o günlerin devlet telâkkisini anlamaya çalışmadan masa başında hüküm vermek insafsızlıktır.
Olayı tarih, şartlar ve insaf ölçeğinde ortaya koyduktan sonra, hâlâ “günah” hükmü vermek de mümkündür. O takdirde günahların ve sevapların değerlendirileceği “Mahşer Günü” hatırlanmalı ve olay yargı merciine havale edilmelidir.

Osmanlı padişahları gerek yabancı, gerekse yerli yazarlar tarafından o kadar hırpalanmıştır, öylesine akla hayale sığmayan iftiralara maruz bırakılmıştır ki, mevcut bazı hata ve kusurlarından ziyade faziletlerinin üstünde durmak, neredeyse insanlık borcu hâline gelmiştir.

Eminiz hiçbir millet, kendi ecdadını böylesine hırpalamamıştır, tarihine böylesine yabancılaşmamıştır; kendi kokunu, kendi tırnaklarıyla böylesine duygusuz ve duygusuzca yolmamıştır.

Artık taşları yerli yerine koymak lâzım…

Sonuçta herkes Allah’a hesap verecek, herkes kendi günahlarının kefaretine katlanacaktır.

Yavuz Bahadıroğlu, Biz Osmanlıyız

Reklamlar

53 responses to “Bir Günah’ın Anatomisi: Osmanlı Padişahları ve Kardeş Katli”

 1. ufuk says :

  ÖNCELİKLE SELAMLAR BENİM BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELERİM OLMASI VE YAŞANMASI GEREKEN OLAYLARIN YAŞANMIŞ OLMASIDIR. EĞER OSMANLI HÜKÜMDARLARI BİR ZENGİNLİK,TAHT,ŞAN,ŞÖHRET AMACINDA YAŞAMIŞ OLSALARDI BELKİ BUGÜN İSTANBULDA BELKİ ANADOLUDA BİLE OLAMAZDIK.O ANLAYIŞI ANLAMAK BAZILARINA ZOR GELEBİLİR AMAÇ KUTSAL OLUNACA İHANAET EDEN KARIŞIKLIK ÇIKARAN İSYAN EDEN KARDEŞ EVLAT DEMEDEN BELKİ YÜREKLERİ ACIYARAK Kİ SAVAŞ ALANINDA DÜŞMANA BİLE ACIYAN O ŞANLI İNSANLAR ŞİMDİKİLER GİBİ OARASI SENİN BURASI BENİM ŞU KOLTUK SENİN BU İHALE ÖTEKİNİN Mİ DEMELİYDİLER NE RAHAT DEĞİLMİ AMA ONLAR HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET OLDUĞUNU BİLİYORLARDI DEVLETİN VE MİLLETİN BEKAASI İÇİN KENDİ CANLARINI BİLE GÖZDEN ÇIKARAN O ŞANLI İNSANLAR BÜTÜN DÜNYAYA ADALETİ DAĞITAN DİN DİL IRK RENK AYIRMADAN YARDIMA KOŞAN BU ŞAHSİYETLERE HAKSIZLIK YAPILMIYORMU HEMDE KENDİ NESİLLERİNDEN ACI BİR ŞEY. DÜNYANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU ZAMANINA BİR BAKALIM BİRDE DÜNYANIN ŞU ANKİ HALİNE BİR BAKALIM BU BİLE YETER AMA GÖRMEK İSTEMEYEN GÖZ GÖRMEZİMİŞ ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN.”ZİFİRİ KARANLIKTA AK SÜTÜN İÇERİSİNDEN AK KILI SEÇEBİLECEK KADAR GÖZLERİ KESKİN BİR GENÇLİK” SAYGILAR.

  • adnan says :

   Benim kabullenemediğim olay,kardeş çocuklarının öldürülmesi ve öldürme şekli.Yaşları çok küçük olan sübyanlar nasıl öldürülebilir.O sübyanın gelecekte büyük bir alim,belki asrın kutbu olmayacağını kim bilebilir.Şüphe ile çocuk öldürülür mü.Kanuni de oğlu Mustafa ile birlikte 4 torununu öldürtmüştür ki en küçüğünün 4 yaşında olduğu söyleniyor.İslam’da bir gönül yıkmak Kabe’yi yıkmaktan büyük günah sayılırken,Kanuni o çocukların annesinin gönlünü yıkmaktan öte paramparça etmiştir.Bu örnekler çoktur.Öldürme yöntemleri de en korkuncu;boğarak öldürmek…Boğazını keserek öldürseler belki acı çekmeyecek ama,kan akmasın diye en korkunç,canlıya en büyük acıyı tattıran boğma yöntemini benimsemişler.Bu nasıl bir vicdandır.Kan akmasın diye böyle bir öldürme şekli naıl uygulanabilir,hala anlamış değilim.Madem öldürüyorsun bari acısız yöntemler bul da varsın kan akarsa aksın…İslama yürekten bağlı,muhafazakar ve Osmanlı hayranıyımdır ama bu olayı bir türlü aklıma sığdıramıyorum…

  • mehmet says :

   ufuk bey fatih sultan mehmedin 2 yaşındaki kardeşi devlete karşı nasıl bir isyan çıkarmış hayalimde canlandırıyorum ama hayal bile edemiyorum… gözünüzü açın ve tarihimizin o kadar anlı şanlı olmadığını öğrenin artık… osmanlı padiişahları cariyelerin parmaklarında oynattıkları insancıklardı… müslümanlıkla da alakaları yoktu…. müslümanlıkta kardeş evlat katledilmez…

   • sedat says :

    mehmet kendi görüşüne göre yorumlarsan, tabiki masum çocuk ne yapabilir sonucu çıkar. ama o tahtın varisi idi ve onun adına ihtilal olucakdı,geçn osman tahta çocuk yaşda çıkdı ama idare onun elinde değil devlet ileri gelenlerinde idi, sen dizide gördüklerini yazmışsın 🙂

   • Samet says :

    mehmet bey öncelikle ben müslümanım diyen bir insana müslümanlıkla alakası yok hükmünü vermek sizce bir müslümana yakışır mı ? müslümanlıkta evlat katledilmez diyorsunuz peki müslümanlıkta ecdada veya ölünün arkasından insancık demek var mı ? veya cariyelerin elinde oynattığı diyorsunuz cariyeler elinde oynatmış olsa bu devlet bu kadar süre ayakta kalır mı ? çin prenseslerinin asya hun imparatorluğunda yaptığı entrikalar sonucu asya hun imparatorluğu yıkıldı peki osmanlı neden zaman meydan okudu 6 asır yaşadı 4 asır dimdik ayakta bir devletti… avrupa hiç bir zaman padişahı direk kötülüyemedi örneğin kanuni olayı kanuni’yi kötüleyemedi ebusuud efendiyi barbaros hayrettini kötülüyemedi ki hürremi kötülüyerek hepsini kötü gösterdi elinde oynatmış gibi gösterdi biz bu oyunlara gelmeyelim ecdadımıza sahip çıkalım lütfen…

 2. merve says :

  benim bu konuda ki düsüncelerim bence kardeş katliamı çok yanlış bir düsünce sonuçta her koyun kendi bacagından asılır…kardeş katliamıda zaten gunumuzde çok azdır eskisi gibi degildir bu yuzden çogu sorunlar da ulkemizde azalmıstır buda benim düsüncelerim saygı ve sevgilerimle merve

 3. AHMET BILIR says :

  Yavuz bey,

  Kardeslerin katlinin uygun gorulmesi kardeslerin iyi egitilmesine engel olmamismidir.

  Tabi ki niyet iyi olabilir ama sonuca bakmak ta gereklidir.

  Fatih’ten kisa sure sonra baktigimizda, Kanuni’den sonra Padisahlar liderligi kaybetmeye baslamislardir.
  Bu kanunun etkisi nasil olmustur.

  Bu konudaki yorumunuzu duymak/okumak istiyoruz.

 4. nihat uluer says :

  kardeş katlinin savunulacak hiç bir tarafı yoktur.isyan olur savaşla bertaraf edilir bu savaştır.eline ilk kandegen yıldırım beyazıtın hazin sonu bu çirkin işin bir netice vermedini gösterir.kanuninin oglu musta fayı katletmeside.devleti çökertmiştir.fatih sultan mehmet gibi olan ve asla ondan sonra o degerde bir şehzade gelmemiştir.3,muratın ve 4, mehmedin katliamları huzuru saglamamış celali işyanları nedeni ile anadolu cayır cayır yanmıştır.genç osmanın yaptıgı katliam onada yaramamış oda öldürülmüş 4 muratta genç yaşta ölmüştür.sultan ahmet zamanında bu cinnetten dolayı hanedanda 14 yaşında bir çocuk ve bir özürlü kalmıştır.yükseliş devrinde her şehzade sancaga çıkar ve en iyisi mücadele ile padişah olurdu.2,selim kanuninin katliamları sonucu haketmedigi saltanatında rekabet edecegi kimse olmadı için harbe bile gitmedi.5 kardeşini katleden 3,murat saraydan bile çıkmadı,19 kardeşinive oglunu katladen 3. mehmet zamanında celeli isyanları memleketi kasıp kavurdu.anadoluda köy kalmadı.osmanlının bozuluşu3,murat ve 3,mehmet zamanında nurbanu ve safiye sultanla olmuştur.nurbanununve safiye sultanın etkisi ile sancaga bile çıkarılmayan25 masum bunlardan biri şehzade mahmut 16 yaşında idi ve sancaga çıkarılmamıştı babası3,mehmet tarafından katledildi.ne oldu osmanlı gerileme dönemine girdi yıllarca süren savaşlar ve celeli isyanlarında ölenlerin haddi hesabı yok.ülkede otorite kalmadıbozulmanın tüm tohumları atıldı.ülkenin içi boşaltıldı kendi valilerine bile söz geçiremez oldu.masum şehzadelerin katledilmesi imparatorlugu çökertti.bu masum kanı bizi bir imparatorluktan serve getiren en büyük etkendir.

 5. meryem says :

  kesinlikle kardeş katli çok önemli ama bence o zamana göre doğru bir karar. çünkü tüm kardeşler taht için kavga ederlerse ben geçecem sen geçecen diye devlet sorunlarıyla ilgili kimse kalmicaktı buyüzden doğru bi karar. başka yönden bakarsakta o zaman devlette ayaklanma yapan devleti zarara uğratan veyada huzuru bozan insanların ortdan kaldırılması söz konusuydu. ozaman eğer bu huzuru kardeş bozuyosa onunda ortadan kaldırılması gerekiodu. böylece bi daha fetret devri engellenmiş oluyordu. bu zaman da olsa emin olun bu kadar suç işlameye kimse yeltenemez korkar. ama bu zamanda adam öldüren bile 2 sene sonra serbestçe dolaşıyo belki daha az süre sonra……

  • byza says :

   ne o zamanı? Habil ile kabilden beri kardeş katli islamda suçtur. Tmm isyan ederse bir ceza almalı elbet eme 2 yaşındaki şehzadeler de mi isyan etti de onlar da öldürüldü. Siz kendinizi bir şehzadenin yerine koyun. İsyan etmediğin halde ne zaman cellad gelecek diye bir ömür beklemek nedir bilir msiniz?

 6. mehmet says :

  kardes katli devletin bağimsizliği ülkenin bölünmeziği için gerekliydi.Bu gibi kanunnameler caydirici olmustur.FATİH bunu yaparken ülkenin zarara uğramamasi için yapmiş.iç işlerine karısılmamasi anlayısıyla katlin vacip oldugunu ve bunun kendinden sonra da yayginlastırılmasi gerektigi görüşünü ileri sürmüstür.TÜRK olarak duygusal bir milletiz.ancak unutulmamalıdır ki duygusal olmak devleti huzura kavusturmaya yetmiyor.günümüzde bazi katı yaptırımlar olmadıgı için devlet ahimle,devlet AB ile ugrasıyor.ve diş ülkeler ülkemizde lay cikarmaya fitne fesat vermeye devam ediyor.allah türk ulusunu ve tüm müslüman kardeslerimizi korusun.saygı ve sevgilerle kalın

 7. Yasemin says :

  bence de kardeş katli gerekliydi.şartlar,zaman,mekan onları buna zorluyordu.kim olsa böyle bir sistemi uygulardı uygulamak zorunda kalırdı.günümüzde kimse mi kardeşini öldürmüyor?hemde çok saçma ve ipe sapa gelmez sebeplerle.ALTINI ÇİZİYORUM ONLAR ÜLKELERİ İÇİN KARDEŞLERİNİ FEDA ETTİLER ZEVKLERİ İÇİN DEĞİL.şu an cinayet sebebiyle cezaevinde yatan birçok insandan daha masumlar.ama daha fazla dikkat çekip tepki gördüler.bu ne nankör bir nesil!’ne olursa olsun kardeş katli yanlış bişey’diyen arkadaşlar bence çok yanlış düşünüyolar yazar söylemiş işte kendi keyif ve huzurları için değil devletin huzuru ve sürerliği sağlansın diye mecburen yapmışlardır.bıraksalardı da devlet parçalansa mıydı.yapmayın gözünüzü seveyim…şu an şu durumda yaşayabiliyorlarsa bunda çok büyük bir payı vardır.evet yazara katılıyorum böyle ecdadını yerden yere vuran bir nesli haketmiyorlardı onlar herşeyi bizler,torunları için yaptılar ama yine yaranamadılar.bunu da utançla da olsa vurgulamak zorundayım.biraz daha düşünce rica ediyorum.ve hakikaten de günahtır, değildir bunu biz yargılayamayız bırakın o da onlara kalsın.

 8. musa says :

  kardeş katlini ilk uyguluyan yavuz sultan selimde ilik bu yasayı çıkaran kim onu unutum ben fatih sultan mehmet diye biliyorum dogrumu

 9. Ahmet Karapuşi says :

  Bence kardeş katli yanlış, Devlet yönetmek için kan dökmeyi meslek haline getirmekmi lazımdı. Devletin bekası diye bir felsefyede sığınmışlardır.Bunun adına neden, ben yaşamalıyım, bana tehlike gelmemeli mantığından geldiğini diyemiyoruz. Altıyüzyıllık bir zaman içerisinde bu duruma günümüzde de takdir edilebilecek bir çare bulunamazmıydı.Bu gün onlarca siyasi parti devlet yönetimine talip oluyor. Güçlü olanın diyerlerini yok etmesimi gerekiyor.

 10. fatikan says :

  “”taht uğruna değil, belki baht uğruna; devletin bekası için…
  Olayı, alelade bir “katl” şeklinde mütalâa etmek son derece yanlış olur. Meseleyi değerlendirirken mutlak surette dönemin şartlarını, yönetim anlayışlarını, işin önünü ve sonunu hesaba katmak, muhtemel neticelerini düşünmek,””
  “unların üzerinde kafa yormadan, şartlan hiç nazara almadan, o günlerin devlet telâkkisini anlamaya çalışmadan masa başında hüküm vermek insafsızlıktır.
  Olayı tarih, şartlar ve insaf ölçeğinde ortaya koyduktan sonra”

  yazarın yazmış olduğu bu sözler herşeyi net bir şekilde ortaya koyuyor arkadaşlar.
  Herkes herşeyi kendi ayinesinden değerlendirir. Örneğin sürekli ağlayan bir insan kainatı sürekli ağlar bir vaziyette görür, sürekli gülen bir insanda kainatı sürekli güler bir vaziyette görür.. Şimdi biz kendimize bakıp demeliyizki ben nasıl bir bakış açısına sahibim, nasıl bir hayat yaşıyorum, ve devlet ve millet adına bir katkım varmı, geceleri benim uykum kaçıp bu devlet ve bu insalığın bekası için bir şeyler düşünüyormuyum ve harekete geçiyormuyum. Değerlendirdiğim hadiseler ne boyutta ve ben bunun neresindeyim.
  Bir padişahı ve kararlarını eleştirirken kendimizi bir anda şeyhülislam mı zannediyorda nasihat verir gibi bu hata bu olmamalı gibi kelamlarmı ediyoruz? Biz onların bulunduğu makamda olamayıp,onların 600 yıllık bir imparatorluğun içinde aklımıza hayalimize gelmeyen donanımlarla bir imparatorluğa sahip çıkıp, idame ettirdiğini düşünürsek bu hiçte bir koy agaligina benzemeyecektir. Çünkü Bütün kıtalara hükmediyorsunuz ve her tarafta nifak ve fesat tohumları cirit atarken ve siz birlik ve beraberliği sağlamak için yapmamanız gereken şeyleri bile yapmak zorunda kalırken içinde bulunduğunuz durumun zaruretlerini bir kenara bırakamazsınız. Bu şuna benzer. Dağda soğukta yalnız başınıza kalmışsınız ve açlıktan ölmek üzeresiniz yiyecek hiçbir şeyiniz yokken domuz buluyorsunuz haram da olsa yiyebilirsiniz çünkü öleceksiniz. Ama burdaki samimiyeti bir allah birde o olaya düçar olan insan bilebilir. Şartlarda gözönünde bulundurulmalı. Yorum yapmak o zamanın içinde bulunup, ordan bakmak heryerini kavrayarak hareket etmek ve yapabiliyorsanız o padişahlarının kalbinin içinide okumanız gerekiyorki böyle rahat bir yorum yapasınız. Ama insan zahire göre hüküm verebildiği içinde neyin bekası için yaptıklarının ele alıp, zamanın şartlarını ele alıp hakim gibi savcı gibi değil, bakmak lazım. Adaletle bakmak.

  neyse bu hamur çok su götürür…
  İnsan evvela kendinin farkına varmalı. Bu millete vatan aşkı imanla aşılandı. Vatan için millet için neler yaptığımızı/yapmadığımızı bilmeliyiz.Ne fedakarlıklarımız var/yok bilmeliyiz. Osmanlı zamanlarını alıp bu zamana kıyaslamak hatadır. Şartlar farklı. Geçmişten ders çıkarmak, geleceğe öyle yön vermek gerek.

  vesselam

 11. mustafa says :

  arkadaşlar kardeş katli ilk duyuşta ne kadar gaddarca gelsede kulağa.aslında lazım idi ozamanlar vatana.nezamki taht mücadelesinde kadınlar ve koltuk sevdalılarının entrikaları başladı o zaman iş çığrından çıkmaya işi bilenden ziyade çevresi sarayda arkası olanlar gelmeye başladı koltuğa sonuçtada osmanlı çokmeye başladı bunda ilk örnekde hürremin mustafayı kanuniyi kansırarak öldürtmesidir. mustafa öylebir şahsiyettiki;
  kanuni onu öldürmek için gönderdiği 2 celladıda mustafa tek başına öldürür.konuni 3 cellad daha yollar.arbede esnasında mustafanın çadırı devrilir. bu sırada kanuni de olayı syretmektedir sadrazamlarıyla bir tepeden.Mustafa olayın kalleş bir saldırı olduğunu düşünerekden sallarken kılıncını babasını görür yükseklerde onu seyrderken.o zaman kılıncını bırakır -Emir büyük yerdenmiş!- der.kafasını koyar celladın önüne.ki mustafa babasının en büyük ve en sevdiği oğludur.
  kanunide ki evlat sevgisinden önd3e gelen devlet sevgisi mi düşünmemiz gerekenyoksa mustafa daki baba ve devlet saygıusından kafasını koymasımı kılınç önüne
  ama bence asıl düşünmemiz gereken hürremin yani bir kadının kendi oğlunu tahta geçirmek için kanuniye işve ve cilveleriyle kandırıp osmanlı devletinin temellirinden ensağlamını çekmesidir.

 12. dersimli Xayri says :

  degerli arakdaslar kendinize geliniz lütfen, kardesi bosver insan öldürmek kadar birsey yoktur.

  Sizler nebicim müslümanlarsiniz ?

  • yunus says :

   Sizde x=h diye okunuyor demi hayri sen burda kendini belli ediyorsun zaten..
   SIZ ve SENIN gibiler hic kardes öldürmekten ve müslümanliktan bahsetmesinler..
   SIZ halen öldürüyorsunuz ve ozamani cooook ucuz atlatmissiniz….

 13. bizde osmanlı torunuyuz says :

  bazı cebbar hukumdarlar kardeşlerini ve veledlerini iktidar ugruna kat’l etmiştir bu inkar edilemez ve bundada haklı bir taraf bulunamaz islam dini umumun menfaati için ferdi cebren heda etmeyi men etmiştir adaleti mahza esastır bir gemide 9 masum 1can
  olsa o gemi hiç bir adaleti hakla batırılamadıgı gibi 9 cani 1 masum da olsa batırılamaz osmanlıyı savunmak adına mübalaya girişmeyin insan beşerdir umumun selametini izni şer’i dairesinde gözetebilirsin ama umumun selameti için şeriatın verdigi ruhsatın dışına çıkarsan zulm edersin

 14. KOLAY IDRAK EDEMEYEN ADAM says :

  bEYLER,

  bir seyi merak ediyorum sormak istiyorum mumkunse: Kur`an`de hikayesi gecen, firavun kendi saltanatini elinden alacagi dusuncesi ile o yil Misir`da dogan tum bebeklerin katlinin emrini vermistir. Bu olay ile Osmanli kardes katli kanunnamesi arasindaki fark nedir?

  merak ettigim husus budur
  selamlar.

  • byza says :

   hahah tek farkı bizim atamız olması diyecekler. Tamam atamı ben de severim ama onu mükemmelleştirmeye gerek yok. Mükemmel olsaydı yıkılmazdı zaten. Eğer tek bir eleştrye dahi tahammulumuz yoksa atamıza mı tapıorz biz. Bırakalım osmanlı günahıyla sevabıyla kalsın. Gelim biz daha iyisini yapalım

 15. KOLAY IDRAK EDEMEYEN ADAM says :

  Yavuz Sultan Selim`i kim halife secmis?
  Halifelik diye bir kurum var midir?

 16. KOLAY IDRAK EDEMEYEN ADAM says :

  dersimli Xayri, Ekim 26th, 2007 1:21 pm Dedi ki:
  degerli arakdaslar kendinize geliniz lütfen, kardesi bosver insan öldürmek kadar birsey yoktur.

  Sizler nebicim müslümanlarsiniz ?

  bunu diyen`in gozlerinden opuyorum.

 17. M.Metin ADIGÜZEL says :

  Yöneticiler ikiye ayrılır halifeler ve krallar. 4 Büyük halifeye baktığınızda yönetme hırsı ile yanıpn tutuşmadıklarını ve yönetici olmaktan kul hakkından dolayı korktuklarını görürüz. Ancak krallar ne olursa olsun ben hükümdar olayım düşüncesindeler.

  Düşünsenize kendi kardeşini, oğlunu öldüren biri halka ne yapar. Kendi kanına merhamet gösteremeyen biri halka nasıl merhametli olabilir.

  Her konuda olduğu gibi bu konuda da Hüküm vermek Allaha aittir.Allah şöyle der ” kim haksız yere bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir.”

  Emevi( ömer bin abdulaziz hariç), Abbasi ve Osmanlı bunlar aynı derecede zalim sistemler kurmuşlardır. Bunların hiç biri yönetimde peygamber ve 4 halife gibi davranamadılar.

 18. hasan says :

  arkadaşlar bence bu konu osmanlı imparatorluguna karşı bir karalamadır lütfen bizim atalarımız
  ( ki F.S. MEHMET ‘ten örnek vircem ) fermanlar yayınlamıştır kazanılan topraklardaki hiç bir gayri müslüm din adamına veya ibadet hanelere zarar verilmeyecek diye…
  şimdi mantıklı olarak düşünün bunu ferman yapıp askerlerine böyle bir emir veren bir padişah kendi öz kardeşini taht ugruna öldürecek …
  soruyorum size hanginiz bunu yapa bilir deseler ki size mal mülk verelim ama kendi cocugunuzun yahur kardeşinizin kolunu kesin hanginiz yapabilirsiniz? zaten aklı yerinde bir insan bunu yapmayı bırak aklından gecirirken bile tüyleri diken diken olur ki F.S.MEHME’tin gemileri karadan yürütüp bir cagı kapatıp yeni bir cag acacak kadar zekası tartışılmazdı bence bu; bu vatanı ve gecmişini yok etmek isteyen o malüm kişiler tarafından cıkarılmış koca bir yalandır ….
  lütfen tarihimize sahıp cıkalım bildiginiz gibi
  tarihine sahıp cıkmayan bir millet yok olmaya mahküm dur….
  saygılarımla

  • yunus says :

   hasan kardes tam isabet..
   bir örnekte benden
   kanuni sultan süleyman her attigi adimda “allahim beni yanlis kararlar vermekten koru” diyen bir padisah… dünyada huzur, kanun ve nizam diye savasan bir padisah kendi cikarlari (taht) icin yavrusunami kiyacak…
   elbette bir bildikleri vardi..
   su ata sözü nerden geliyor saniyorlar”kardes kavgasina düsmanlar sevinir”
   böyle sacma sapan konularla tarihimizi aslimizi lekelemeye calisan her hayini kiniyorum..
   osmanlinin ne demek oldugunu önce anlamak lazim..

 19. ayşenur çetinkaya says :

  Bence de kardeş katli iyi bir şey deil, ben bunu savunmuyorum. Ama o padişahların o günün şartlarıyla düşünüldüğünde öyle olması gerekiyormuş.

 20. Abdullah says :

  Tarihsel kaynakların sağlamlığı konusunda malesef ciddi supheler var….Devletin Bekası için Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin bu konuda fetva aldığı yani izin aldığı açık (bazı arkadaşlar vacip gibi kelimeler kullanılmış bu farklı bir anlama gelir) ama kundakta bebeğini oldurdu ufak kardeşler yada cocuklar katledildi gibi açık kesin bir durum varmı..da sormak istiyorum

  • byza says :

   Fetvayı şeyhulislamlığa yükselmek isteyen bir kazasker vermiştir. Evet kardeşi ahmeti daha 2 yaşındayken öldürtmüş olduğu söyleniyor.

 21. özden yalçın says :

  en büyük günah insan öldürmektir bence babadan oğula geçmesi bile yanlış nerde demokrasi.

 22. asgin says :

  Su alcaklara bakin hala bu cagda kardes katliamini savunuyor.yok dinin ve devletin bekasiyimis .

 23. zehra says :

  kardeş katli yasasını kaldıran hangi padişah bileniz var mi

 24. mali çalışkan says :

  Kur’an da bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir(suçsuz yere). fatih sultanın ise 11 aylık kardeşini katlettiği söyleniyor. Eğer bu dğru ise sonucu ben deil siz söyleyin!!!

 25. Şafak Baş says :

  Ben bir hukukçuyum ve hiçbir devletin bekasının masum ve suçsuz bir insanın yaşama hakkından daha üstün olamayacağı kanaatindeyim..ister milattan öncesi ister 15. yy, isterseniz de 21. yy da olsun..bu değişmez..düşünsenize kundaktaki bebekler öldürülmüş ya..sırf devletin bekası için (!)..güldürmeyin arkadaşlar..bu insanlık vahşeti bizim tarihimizde yer alan kara bir lekedir..ne yazık ki asla da değişmeyecek..belki biz 21. yy türkleri bunların ne kadar canice şeyler olduğunu söylesek ve tarihimizi körükörüne koruma aymazlığını bir kenara bıraksak bir nebze olsun türklerin insancıllığını tüm dünyaya tekrar gösterebiliriz..ancak şuan hala bu olanları savunmak büyük bir utanç ve zalimlik abidesidir..Plaaton’un dediği gibi ”hocam Aristo’yu severim..Ancak Doğruları daha fazla..” böyle olalım asrkadaşlar..Osmanlı’yı sevelim ancak doğruları daha fazla sevelim..

 26. fürüz says :

  Allah kur_an ı kerimde habil ve kabilden bahsediyor ,ve birde yusuf as. dan. kabil habili öldürüyor sırf kıskançlık için ,kuyuya atıyorlar hz yusufu kardeşleeri yine onlarda ön planda olmak için. ben inanmak istemiyorum osmanlı çöküş sırasında belki böle bişey olmuştur fakat ilk bikaç yüz yılda böyle bişey olması gerçekse bile zor kabul edilebilir bişey.

 27. VaHa says :

  Aslında gurur duymalıyız.bizden daha imanlı daha bilgili olan bu padişahların kardeşlerini devletin kaderi için öldürmesi… gözünün içine baka baka büyük bi zevklee öldürdüklerini sanıyorlar.düşünün dostlar öldürmese ileride daha da büyük savaşlar çıkıp daha fazla kişi ölmeyecekmi…şimdi size sorıyım kardeşinizmi yoksa bu milletten 100.000 kişimi diye ama cevabımız bende dahil olmak üzere elbette kardeşimiz olacaktır.İşte bahsettiğim şey bu. Padişahla farkımız bu…O vahşi dünyanın hoşgörü merkezi olan bu devlet padişahlarını saçma sapan iftiralarla lekeliyorlar.Asıl üzücü yanıda buna bazılarının inanmaları.Mahşer günü millet annesini tanımacakken Peygamber efendimizde Ümmetim diye ağlıcakmış.Şimdi bide burdan düşünn yanlışmı doğrumu yapılanlar.Bu arada padişahla peygamber efendimizi kıyalama gibi bi düşüncem yok benim gözümde hiçbir osmanlı padişahı peygamber efendimizin tırnağı olamaz;Ama bu iftiraları atanlarda OSMANLI PADİŞAH larınn tırnağı olamaz.OSMANLI devleti gelmiş geçmii kurulan en büyük TÜRK devletidir.Bunu Unutmayın.Bu konuyu tartışmak bile hata… UTANINNNN !!!!

 28. Orhan Oğuz says :

  Arkadaşlar ALLAH Mustafa Kemal Ve onun silah arkadaşlarından razı olsun mekanları cennet olsun ki Cumhuriyeti kurmuşlar. bizi sapık padişahlardan ve kardeş katillerinden kjurtarmışlar saygılarımla.

 29. Serdar1907 says :

  Yapmayın birazcık mantıklı düşünün! Eğer kardeş katli olmasa idi şu an burada yunanlılar ermeniler vs. olacaktı. Örnek vermek gerekirse iki şehzade taht için mücadeleye giriştiklerinde ikisininde onbinlere bulan ordusu olurdu ve aralarındaki savaşta bu onbinlerce insan ölürdü dahası halk perişan ve şehirler devamlı el değiştirdiği için darmadağın olurdu ayrıca ülke dışarıdan gelen saldırılara karşıda son derece savunmasız duruma geçerdi. Fetret devrini hatırlayın.. Tam 11 sene taht kavgası oldu.. Şehirler, köyler yağmalandı birsürü çapulcu sürüsü ortaya çıktı dahası cem sultan olayını bi araştırın bakın neler yaşanmış.. Son bi örnek daha Türkye’nin bikaç katı büyüklüğündeki Türkistan topraklarını ruslar işgal ederken 100 asker keybetmemişler hemde tank ve uçağın olmadığı zamanlarda!! Neden mi? Çünkü Timur Handan sonra yüzlerde yıl taht için yapılan savaşlardan ordu kalmamış…
  Bence bu olayı şu şekilde düşünün Osmanlı Hanedanı halkın refahı devletin bekası için kendi soyundan insanları feda etmiştir..
  Umarım iyi anlamışsınızdır olayı..

 30. ercan angın says :

  Yavuz bey size yazıklar olsun. İsyan çıkaracağı tahminiyle kardeşini öldürmek hangi kitaba sığıyor sizce. İslamı ayaklar altına almayın lütfen.

 31. hasan says :

  Allahın bir müminin canının alınması konusunda hükmü açık net ve oldukça serttir. Müslüman, müşrik ayırt etmeden kim bir cana haksız yere kıyarsa sonunun ebedi cehennem olacağını AÇIKCA-NET ve HERKESİN ANLAYACAĞI ŞEKİLDE belirtmiştir. Peygamberin misvak kullanmasını sünnet edinen yobaz insanlar, hiç bir zaman saltanatı benimsedeğini neden sünnet saymaz. O zaman yezid belasının islamın en değerli şahsiyetlerinden olan Ali’yi öldürmesini de islam devletinin bekası olarak açıklayalım. Ayrıca kardeş katli konusunda kardeşi yerine kendisinin padişahlığa layık olduğunu düşünen şehzade acaba Allah’tan bununla ilgili vahiy mi almıştır ki devletin bekası için kendisinin padişah olması gerektiğini düşünmektedir. Ben bir türküm ancak tarihi analizlerde faşizan ve subjektif yaklaşımlara hiç gerek yoktur. Nasıl bir eğitim alınırsa alınsın mülkiyet ve hüküm sahibi olma arzusu insanları her kılığa sokabilmektedir. İnsanların devlet yönetmek için tek kaynağı Kur’an ve sünnettir ve Allah’ın hükümleri bir ilkokul mezununun dahi anlayacağı sadelikte açık ve nettir.

 32. bir says :

  sozde devletın bekası ugruna yargısız kardes ve evlat katılı olan osmanlı padısahlarını haklı bulanlar neden yuzbınlerce şehıt verılerek yenı kurulmus bır devlete bas kaldıranları en azından mahkemelerde yargıladıktan sonra ıdam edılmelerı yanlıs bulurlar????

 33. faruk says :

  benim görüşüm kardeş katli yanlış kuranı kerimde de gecer günahsız insanı öldürenin cennetimde yeri yoktur diye iktadar için kardeş katli yapan padişah olmamak gibi bir secenekte var mesnevilik sofilik sade hayat ama malesef koltuk sevdasııı hep aynı durum aza kanat etmek ama öbür yanda cihan imparotorlugu ve koca bir harem sizce hangisi

 34. seferjan says :

  Peygamber Efendimiz bir gün ordusuyla savaşa gidiyordu. Yolun üzerinde bir anne köpeğin ve yavrularının olduğu söylendi. Peygamber Efendimiz sırf onları ürkütmemek için, rahatsız etmemek için koca ordunun yönünü değiştirmiştir. “Kardeş katli devlet bekâsı içindi, günah bile sayılmaz” gibi zırvalar, sadece kendi çirkin günahlarını meşru göstermek isteyen hırs ve nefis kölesi insanların sözleridir. İslamiyet’te “devlet” anlayışı yoktur, Kur’an’da bilakis devletini korumak isteyen Nemrut, Firavun gibi zalimler eleştirilir. Kur’an’da devletten daha önce insan ve hak meselesi gelir. İnsanlar bu gerçekleri bilmiyor malesef, çünkü din alimleri hükümdarlara boyun eğmiş bulunmaktadır.

 35. Wedat says :

  mehmet bey dıyorsunuz kı 2 yasındaki cocugun ne ısyanı olucak. E haklısınız 2yasındakı cocuk hıcbırsey yapamaz bunu anlamak ıcın alım olmaya gerek yok. Ama o bır sehzade ve yetıstırılme tarzı hükümdar gıbıdır ve aklı yerıne geldıgınde kendı padısah olmak ıstıcek ve ısyan cıkacaktır bıraz tarıhı ınceledıgınzde bunun örneklerını görürsünz. Ve kımse kımseyı parmagında oynatamaz orası 600 küsür yıllık osmanlı imparatorlugu ve bunun cogu zamanın dada dünyaya hükmetmistir. Bence fazla dizi izlemeyın müslüman degıl dıosunuz hasa halıfelık sıfatı almıslardır yavuz sultan selım ve kendısınden sonra gelen padisahlarımız.

 36. kadir says :

  Evvela s.a. arkadaşlar ..
  Bu mevzudaki tartışmalar öteden beri süregelmektedir. Açıklamak gerekirse şu görüşteyim :Bizim bu dünyadaki kılavuzlarımız alimlerdir .Devrin en önemli alimlerive daha nicesi bu fetvaya onay vermişlerdir.Onların konuştuğu yerde bizim susmamız evladır Sonuçta devletin bekası için böyle bir kanun gerekli idi ve gerektiği gibi yapıldı.Çünkü insan oğlu çiğ süt emmiştir aza kanaat ise zordur. Kim olursa olsun devletin başına geçmek için kan dçkmeyi reva görecekti az da olsa neticede de örneklerri olmuştur kimse kendine göre yorumlar yapmasın bu işte karar organlarını kötülemeye kalkmasın. O padişahlar devletin bekası için kendi parçalarını feda etmişlerdir. .Hepsinden Allah razı olsun

 37. serdar inan says :

  kardeşini hunharca katleden sultanların çoğunun ölümü acılı olmuştur veya hayatı ızdıraplarla geçmiştir. hepsinin ortak özelliğinin bu olduğunu göreceksiniz. dünya da hiçbir şey masum insanın canından daha kıymetli değildir. bir müslüman bunu bilir.

 38. serdar inan says :

  Ayrıca bu durumu dönemin şartları bilmemne deyipte meşru olduğunu savunanlar şununda cevabını vermek zorundalar; bugün nasıl ki abd “demokrasi götürüyorum” kılıfında kendi egemen sınıfının çıkarları için orayı burayı bombalıyorsa, İsrail masum insanları katlediyorsa bunlarada bu dönemin şartları böyle gerekiyormu diyeceksiniz? Suriye de esad kendi halkını bombalarken o da devletinin bekasını düşünüyormu diyeceğiz? Zamanının osmanlısı da “din” kılıfıyla, devletin, yani aslında padişah-ulema-yeniçeri koalisyonunun bekası için karşısına çıkan bütün çakıl taşlarını ezip geçmesine bir de bu açıdan bakın. Doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi bilelim lütfen!

 39. Osman Suat Atakan says :

  Yazılanlara ekleyebileceğim bir husus var. Öylesine okudum, bu konuya değinilmişse özür dilerim.

  Tarihi konuşurken değiştirebileceğimiz şeyler olmadığı için bu iyiydi bu kötüydü yaklaşımından ziyade; konuya geçmişte olanların neden sonuç ilişkileri perspektifinden bakarsak daha sağlıklı bir yaklaşım ve daha mantıklı bir konuşma platformu içinde oluruz düşüncesindeyim.

  Efendim kardeş katli iyi miydi değil miydi tartışmasından ziyade konuyu algılarken ne getirdi ne götürdü mantığı bence çok daha aklı selim bir yaklaşım. Sonuçta geriye dönüp bunu değiştirmek mümkün değil..

  Kimse ayakkabılarının içinde 6 ay gezmediği kişiyi yargılamasın. Doğru zamana zemine ve canlıya göre farklılıklar arzeder.

  Sadece anlamaya çalışmak yeterli diye düşünüyorum. Ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak. Saygılarımla.

 40. elanur says :

  bence kardeş katli o kadar da büyütülmeyecek bir olaydır

 41. elanur says :

  dediğim gibi büyütülmeyecek bir olaydır ama o zaman için şimdi öyle bir şey olmazı ama emin olun ki şimdi padişahlık olsaydı bu devirde bile herkez birbirini öldürürdü

 42. kimimben53 says :

  peygamberimizden önce diri diri gömülen kiz çocukları nasıl hakkını alacak ise tahta gelmek için kardeşlerini ve oğlunu katlettiren osmanlı padışahlarıda ahirette hesabını verecektir 2+2 =4 dir

 43. baver ok says :

  2 yaşındaki bir çocuk nasıl sana isyan etsin o büyüyene kadar sen ölürsün zaten kardeş katli yanlıştır düşünsenize kiminiz kardeşini ne büyük hatalar yaparsa yapsın affediyorsun. bunu padişahları sırf taht korkusundan kardeşiniz hunharca öldürtmüştür. 36 osmanlı padişahtan ailesinden birini öldürmeyen yok. bu ne biçim ejdad ben böyle ejdad istemiyorum.kadın çoluk çocuk baba torun amca vb. öldürülmüştür. ha kardeşini sırf ceza vermek istiyorsan hapisleri koy ne bilim gözetiminde devlet için çalışsın bn bunu devlet için değil taht için kardeşlerini öldürmüşlerdir.4.murat içkiyi yasakladı kendisi alkolden öldü. padişahlar melek değildir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: